Regulamin

Poniższe warunki zostają zawarte pomiędzy właścicielem strony internetowej www.gameoflocks.pl oraz działaności usługowej Game of Locks Escape Room Szczecin -  firmą „Game Of Locks Escape Mateusz Kowal”, zarejestrowaną pod numerem NIP 8522639403 , z siedzibą w Szczecinie:

Ul. Ściegiennego 66/4

70-352 Szczecin

zwanym dalej firmą,

A odbiorcą usługi, zwanym dalej „użytkownikiem” lub „graczem”.

 

 1. Postanowienia Ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji za pośrednictwem witryny www.gameoflocks.pl oraz zasady korzystania z usługi.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny, rezerwacją telefoniczną lub dokonaną osobiście w siedzibie firmy i przestrzegania go podczas gry.
 3. Użytkownik dokonujący rezerwacji zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu osobom, które będą mu towarzyszyły podczas zabawy.
 4. Zakazuje się korzystania z usług firmy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 5. Użytkownik, zobowiązuje się do przestrzegania zasad gry i wskazań obsługi gry, w trakcie jej trwania. Zasady gry oraz wskazania obsługi mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom gry.
 6. Użytkownicy powodujący szkody umyślnie lub w wyniku niestosowania się do Regulaminu, zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną firmy.
 7. Zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć wewnątrz pokoi.
 8. Obsługa ma prawo wyprosić osobę łamiącą ten regulamin lub przerwać grę całej grupie, przy czym w takiej sytuacji, pobierana jest pełna opłata za usługę.
 9. Cena za grę to:

100zł za dwie osoby

110zł za grupę dwuosobową,

120zł za grupę trzyosobową,

130zł za grupy pięcioosobowe

 

*Istnieje możliwość dopłaty i gry w większej ilości osób, po uprzednim uzgodnieniu tego z pracownikiem. Dopłata za każdą kolejną osobę wynosi 20zł.  

 

 1. Rezerwacja
 1. Dokonanie rezerwacji następuje przez witrynę gameoflocks.pl, telefonicznie pod numerami 537500466 lub osobiście w siedzibie firmy.
 2. Złożenie zamówienia poprzez witrynę następuje poprzez uzupełnienie formularza rezerwacji, dostarczanego oraz administrowanego przez firmę Lockme.pl
 3. Użytkownik, po dokonaniu rezerwacji, otrzyma potwierdzenie na adres mailowy podany w formularzu rezerwacji.
 4. Dokonanie rezerwacji przez serwis Lockme.pl jest uregulowane przez regulamin tego serwisu.
 5. Zwrot kosztów anulowanej rezerwacji, wcześniej wykonanej poprzez serwis Lockme.pl, możliwy jest nie później niż 24 godziny przed terminem gry.
 1. Zasady gry
 1. Użytkownicy gry powinni się pojawić na miejscu 10-15 minut przed terminem dokonanej rezerwacji
 2. Przed grą pracownik przedstawia zasady dotyczące gry.
 3. Rażące łamanie zasad gry oraz niestosowanie się do zaleceń obsługi gry, może spowodować jej przerwanie, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas.
 4. Udział w grze nie jest wskazany osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, choroby serca, bądź będącym w trakcie leczenia psychicznego.
 5. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób. Większa liczba uczestników jest nie rekomendowana, aczkolwiek możliwa po uprzednim ustaleniu z pracownikiem firmy.
 6. Minimalny wiek gracza to 13 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Czas gry to 60 minut.
 8. Grupa spóźniona na zarezerwowaną godzinę musi liczyć się ze skróceniem czasu gry.
 9. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia klientom możliwości gry, po uprzednim podaniu przyczyny.
 11. Wszystkie pokoje są monitorowane a gra może być rejestrowana, ale tylko i wyłącznie w celach bezpieczeństwa użytkowników, przeciwdziałania szkodom i czuwania nad przebiegiem gry.
 12. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Vouchery
 1. Voucher można zakupić osobiście w siedzibie firmy.
 2. Każdy Voucher posiada unikalny kod, określający m.in. wartość Voucheru.
 3. Voucher jest ważny do końca miesiąca następującego po miesiącu jego zakupu.
 4. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-5 osób, w zależności od ceny vouchera.
 5. Aby zrealizować voucher, należy dokonać rezerwacji poprzez stronę internetową, telefonicznie, lub osobiście w siedzibie firmy, podając kod vouchera.
 6. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu, jeżeli rezygnacja ta została zgłoszona 24 godziny lub później, przed planowanym terminem.
 7. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.
 1. Pozostałe
 1. Firma zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć użytkowników gier na stronach stosowanych przez firmę portali społecznościowych, po uprzednim udzieleniu na to zgody, przez użytkowników gry.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu na czas zabawy i po jej zakończeniu. Każdy użytkownik zostawia je na własną odpowiedzialność.
 3. W lokalu, jak i na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Polityka prywatności.

Poniższe warunki zostają zawarte pomiędzy właścicielem strony internetowej www.gameoflocks.pl oraz działaności usługowej Game of Locks Escape Room Szczecin -  firmą Game Of Locks Escape Mateusz Kowal, zarejestrowaną pod numerem NIP 8522639403, z siedzibą w Szczecinie:

Ul. Ściegiennego 66/4

70-352 Szczecin

zwanym dalej “firmą” lub “usługodawcą”

a odbiorcą usługi, zwanym dalej „użytkownikiem” lub „klientem”.

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Administratorem danych jest firma Game Of Locks Escape Mateusz Kowal, zarejestrowaną pod numerem NIP 8522639403, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Ściegiennego 66/4.
  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  3. Dane osobowe podawane w formularzu rezerwacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.
 2. Administrowanie danych.
  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Dane podawane w formularzu rezerwacji są przetwarzane, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.  Przetwarzanie danych odbywa się na poczet ukształtowania treści Umowy, jej zmian, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób nie naruszający praw użytkowników.
  2. Każdy klient, ma prawo dostępu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia, poprzez kontakt z Usługodawcą, drogą elektroniczna pod adresem mailowym: biuro@gameoflocks.pl
  3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.
  4. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników, w okresie dłuższym niż wymagany do wypełnienia usługi, tylko na potrzeby dochodzenia roszczeń przed sądem lub w mocy przepisów zwierzchnich, krajowych lub międzynarodowych.
  5. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Pliki cookies i monitorowanie informacji o użytkownikach.
  1. Witryna https://www.gameoflocks.pl korzysta z plików cookies w myśl ich zastosowania.
  2. Witryna https://www.gameoflocks.pl wykorzystuje narzedzia takie jak Google  Analytics, Facebook Pixel, Facebook Insights, które rejestruje zachowanie Użytkowników na stronie oraz źródło wejścia na stronę (np. kliknięcia w post reklamowy w sieci Facebook).
  3. Elementy zawarte w witrynie https://www.gameoflocks.pl takie jak pliki cookies oraz narzędzia  Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Insights, identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb,  umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
  4. Elementy zawarte w witrynie https://www.gameoflocks.pl takie jak pliki cookies oraz narzędzia  Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Insights, są stosowane w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz łatwości obsługi witryny.
  5. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Game Of Locks Escape, dla polepszenia jej funkcjonowania.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  7. Dane takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.